NGA - přístupové sítě nové generace

Evropská komise (EU)

Dokument Digitální agenda pro Evropu - COM/2010/0245 f/2

Kapitola 2.4 Přístup k rychlému a superrychlému internetu

Vlastnosti sítí NGA:

- Spolehlivé doručení služby při velmi vysokých rychlostech

- Podpora IP služeb

- Výrazné navýšení rychlosti ve směru od zákazníka

Technologie sítí NGA:

- Optické sítě

- Pokročilé kabelové sítě

- Pokročilé bezdrátové sítě

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Národní plán rozvoje sítí nové generace
- definice strategického přístupu ČR při výstavbě sítí NGA

Výzva OP PIK - program podpory Vysokorychlostní internet
- postup při žádosti o dotaci
- podmínky pro schválení dotace

Český telekomunikační úřad

Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů pevných sítí elektronických komunikací

- Definice kvalitativních parametrů pro NGA sítí
- Výběr vhodných metodik pro měření přenosových parametrů sítí NGA
- Mezní hodnoty kvalitativních parametrů (MEF 23.1)

Klíčové parametry a metodiky pro jejich měření

Rychlost připojení:
- definováno jako TCP Throughput (rychlost na 4. vrstvě dle modelu ISO/OSI)
- měření dle doporučení IETF RFC 6349

Stabilita připojení:
- výběr parametrů QoS
- měření dle doporuční ITU-T Y.1564
  • Ztrátovost paktů
  • Zpoždění
  • Variace zpoždění

Nově budovaná NGA síť

MEF 23.1 Performance Tier 1 Medium

Rychlost:    100/33 Mbit/s
Zpoždění:    20 ms
Variace zpoždění:    8 ms
Ztrátovost paktů:    0,01%

Ochrana investic

MEF 23.1 Performance Tier 1 Low

Rychlost:    30/- Mbit/s
Zpoždění:    37 ms
Variace zpoždění:    -
Ztrátovost paktů:    0,1%

Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů pevných sítí elektronických komunikací - ČTÚ

Účel metodiky a jednotlivých prováděných měření:

  • Měření pevných sítí pro účely kontroly parametrů přístupu k síti Internet – varianta měření v běžném síťovém provozu
  • Měření a analýza pevné sítě pro účely kontroly parametrů sítě a schopnosti přenosu dat – aktivační a projektová analýza sítě
  • Měření a analýza pevné sítě pro účely kontroly parametrů nově budovaných dotovaných NGA sítí
  • Měření a analýza pevné sítě pro účely kontroly parametrů stávajících NGA sítí, které jsou předmětem ochrany investic

Definice pojmů

Měřicí zařízení

Měřicím zařízením se rozumí terminál s příslušným měřicím softwarem, který je schopen provádět měření dle této Metodiky.

Měřicí server

Měřicí server je zařízení připojené k síti Internet, které slouží jako protistrana pro testy prováděné měřicím zařízením (terminálem).

Měřená komunikační síť

Měřená komunikační síť je taková síť, do které bylo měřicí zařízení během měření připojeno a jejíž parametry byly dle této Metodiky v daném místě měřeny.

Měřicí interval

Základní jednotkou času při měření dle této Metodiky a zároveň časovým intervalem pro jedno dílčí měření je 1 s.

Klíčové měřené parametry

Downstream /Upstream

01

Datová přenosová rychlost ve směru od nebo k měřícímu serveru připojenému k síti Internet směrem k nebo od koncového uživatele, vyjádřená nejčastěji v Mbit/s.

Round-trip time

02

Zpoždění přenosu datového paketu od účastníka k měřicímu serveru a zpět u služby přístupu k síti Internet, vyjádřené nejčastěji v ms, označované také jako round-trip time (RTT).

Přesná pozice a čas měření

03

Pozice (zeměpisná šířka a délka) získaná pomocí GPS přijímače v během měření či poloha manuálně určená obsluhou, včetně údajů o čase a datu.

Variace zpoždění

04

Rozptyl hodnot jednosměrného zpoždění komunikace mezi koncovými body sítě. Při měření se ignorují jakékoliv chyby či ztrátovost paketů.

Ztrátovost paketů

05

Ztrátovost paketů je podíl počtu přijatých paketů příjemcem a počtu skutečně odeslaných paketů odesílatelem.

Metodické postupy

Základním předpokladem pro zahájení měření je stanovení správné metody a sekvence měření. V zásadě se při stanovení správné metody měření v současné době nabízí 3 různé metody, které jsou uvedeny níže. I když každá metoda je doporučena pro řešení různých situací, vůbec to však neznamená, že při měření nemůže být využito všech tří metod. Každá metoda poskytuje trochu odlišné informace o měřené datové síti, což může být obzvláště cenné při hledání chyb (tzv. troubleshoutingu).

Měřící metody

Metoda umožňuje definovat více služeb s různými parametry, lze provádět SLA ramp test i testování celých komunikačních sítí, a to testováním mezi dvěma demarkačními body sítě. Metoda je určena pro komplexní aktivační měření či analýzu jednotlivých prvků sítě či celých jejich segmentů. Nevýhodou této metody je fakt, že pro samotné měření využívá UDP protokol a proto se příliš nehodí pro testování non-realtimových služeb.

Zásadní výhodou metody IETF RFC6349 je skutečnost, že pro samotné měření využíváprotokol TCP, který je dnes dominantně využíván pro non-realtimovou komunikaci v síti Internet. Nevýhodou využití protokolu TCP je nutnost správného nastavení vysílacích a přijímacích oken a bufferů, správné nastavení velikosti paketů (rámců) a dále, že reálný přenos dat může být ovlivněn nutností opakovaného přenosu chybně přenesených paketů.

Tato metoda řeší testování a aktivační analýzu jednotlivých síťových zařízení, avšak nebyla plánována, ani nikdy neměla za cíl testovat celé sítě či několik služeb najednou. I když byla tato metoda přizpůsobena i pro tyto účely, je značně časově náročná a neřeší některé další parametry, které si dnes moderní měření vyžaduje, jedná se např. o variaci zpoždění (jitter) či SLA.

Volba měřící sekvence

Jednosměrné měření

ať už ve směru vzestupném (směrem k měřícímu serveru) či sestupném (směrem k měřícímu terminálu).

Měření ve smyčce

měřící server poskytuje v tomto případě pouze funkci obracení provozu zpět k měřícímu terminálu.

Obousměrné měření

měření probíhá současně ve směru vzestupném i ve směru sestupném.

  • Doba měření alespoň 15 minut, u velice rychlých a stabilních linek (zpravidla 100 Mbit/s a více) je možné délku tohoto měření výrazně zkrátit, avšak nikdy ne na méně než 2 minuty
  • Měření by mělo být prováděno v pracovní dny (pokud si situace nevyžaduje jiné dny)
  • Dále by mělo být diversifikováno v čase a to tak, že min. 1 měření bude probíhat „ve špičce“ a min. 1měření bude probíhat „mimo špičku“.

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ ®

Navštivte jedno z našich školení a prohlubte své znalosti vláknové optiky.

ICT-13 NGN/NGA sítě nové generace a jejich měření

FO-01- Základy vláknové optiky

FO-02- Bezpečnost práce s laserovým zařením

FO-03- Sítě FTTx - návrh, výstavba, servis

FO-11- Svařování a spojování optických vláken

FO-12- Měření a vyhodnocení optických tras

FO-13- Měření pasivních optických sítí GPON, EPON

FO-18 ZDOTDR - Vyhodnocení optických tras

FO-16 Optické rozvaděče - montáž a měření

FO-19 FastReporter - Vyhodnocení optických tras

FO-14 Disperze CD a PMD a její měření

FO-15 Vlnové multiplexy CWDM/DWDM a jejich měření

FO-17 Optické přístupové sítě WDM-PON

ICT-11 Měření Ethernetu a služeb Triple Play

ICT-12 Prověřte síť pro IPTV

ICT-13 NGN/NGA sítě nové generace a jejich měření

ICT-14 Měření služeb xDSL a parametry metalických vedení

FO-20 Transportní DWDM systémy 100G, 400G... a jejich měření

FO-21 Optické sítě v datacentrech 40/100/200G a jejich měření

TOP
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →